• Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Ξενοδοχεία – Εστιατόρια Ξενοδοχείων
 • Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Κατασκευαστικές εταιρίες
 • Εμπορικές δραστηριότητες
 • Βιομηχανικές μονάδες
 • Μονάδες παραγωγής
 • Συσκευαστήρια
 • Εγκαταστάτες – Συντηρητές
 • Τεχνικά γραφεία

 

 • Λογιστικά γραφεία
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Ιδιωτική εκπαίδευση (σχολεία, φροντιστήρια)
 • Ελαιοτριβεία
 • Καταστήματα εξοπλισμού
 • Camping
 • Parking
 • Συνεργεία
 • Εταιρίες τηλεφωνίας (κινητή, σταθερή)
 • Εταιρίες μεταφορών
 • Συνεταιρισμούς

 

 • Τράπεζες – Ομίλους
 • Super markets
 • Catering
 • Πολυκαταστήματα
 • Δήμους
 • Δ.Ε.Υ.Α
 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Ναυτιλιακές εταιρίες – Πλοία – Εστιατόρια πλοίων
 • Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών

ergatis
ksenodoxio

 

 

 

 

 

 

nautiliaka