ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ & ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, τον 21ο αιώνα, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Νέες αγορές αναπτύσσονται σε σύντομο χρόνο, ενώ παράλληλα οι πελάτες-καταναλωτές αυξάνουν τόσο τις προσδοκίες όσο και τις απαιτήσεις που έχουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνουν. Προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, πολλές επιχειρήσεις, αποφάσισαν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ορισμένες κοινά αποδεκτές μεθόδους διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης. Έτσι, τελικά, κατέληξαν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν διάφορα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, που είναι σύμφωνα με αντίστοιχα πρότυπα, όπως τα πρότυπα ISO,κ.λ.π.

Αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της εφαρμογής ενός διεθνώς αποδεκτού προτύπου διοίκησης και οργάνωσης μιας επιχείρησης είναι, όχι μόνο η βελτίωση της ποιότητας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, αλλά παράλληλα η διασφάλιση ότι κάθε προμηθευτής της επιχείρησης που εφαρμόζει το κοινά αποδεκτό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, όπως ένας προμηθευτής που είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες.

Οι λόγοι που συνήθως υπαγορεύουν την οργάνωση μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες.

Σε εσωτερικούς ή καλύτερα ενδοεπιχειρησιακούς λόγους, όπως, για παράδειγμα, η μείωση του κόστους επανακατεργασίας των ελαττωματικών προϊόντων με επακόλουθο τη μείωση του κόστους παραγωγής.

9001Σε εξωτερικούς λόγους, όπως η μείωση των παραπόνων των πελατών, η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς τα έξω, η διαφοροποίηση των προϊόντων της με την υιοθέτηση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής βελτίωσης της ποιότητας κ.λ.π.

Εξάλλου, μια άλλη αιτία που επιβάλλει την πιστοποίηση είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ως μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας τους. Οι επιχειρήσεις συνήθως επιδιώκουν να υλοποιήσουν το στόχο αυτό με συνεχείς και επίπονες προσπάθειες. Πολλές φορές, όμως, δεν μπορούν να επιτύχουν αυτό το στόχο τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Φυσικό επακόλουθο είναι ότι οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται τόσο με δαπάνες όσο και με χαμένο χρόνο. Επίσης, στις περιπτώσεις αποτυχιών οι πελάτες αντιδρούν με αρνητικές για την επιχείρηση συνέπειες, τουλάχιστον εξαιτίας της μη ικανοποιητικής βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της που προσδοκούσαν. Όμως, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων προϋποθέτει, συνήθως, την αποτελεσματική και την ορθολογική οργάνωση της επιχείρησης.

Για την καλύτερη οργάνωση μιας επιχείρησης ώστε να βελτιώσει την ποιότητα της, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει αναπτύξει και διαθέτει μια σειρά από διεθνή πρότυπα, που σχετίζονται με την οργάνωση των επιχειρήσεων. Η σειρά αυτή ονομάζεται η σειρά των προτύπων ISO 9000. Με την εφαρμογή των προτύπων αυτών, η βελτίωση της ποιότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση τυποποιημένων διαδικασιών οργάνωσης, οι οποίες έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, την αναδιοργάνωση της επιχείρησης με την εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας και την εκπαίδευση του προσωπικού της.

Μεγάλη μερίδα επαγγελματιών θεωρεί ότι η πιστοποίηση δεν αφορά τη δική του επιχείρηση. Αυτή η άποψη έχει δημιουργηθεί λόγω σοβαρής έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζει κανείς τους λόγους εφαρμογής ενός Σ.Δ.Π.

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 μπορεί να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών της καθώς και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, όπως των προμηθευτών της, των τελικών καταναλωτών των προϊόντων της και της κοινωνίας γενικότερα. Επιπλέον, ένα σωστά οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να μπει σε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης.

Η βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και η υιοθέτηση μιας πορείας συνεχούς βελτίωσης είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Η παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών και προσδοκιών των πελατών, η τεχνολογική εξέλιξη και η παρακολούθηση του ανταγωνισμού, η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των διεργασιών μιας επιχείρησης είναι θεμελιώδεις παράγοντες που προσδιορίζουν και καθορίζουν μακροχρόνια τη βιωσιμότητά της.

Άλλο ένα μέρος των ενδιαφερομένων θεωρεί ότι η πιστοποίηση του σύμφωνα με το πρότυπο ISO θα είναι ένα επιπλέον βάρος που θα επωμιστεί και πιθανόν ένα χαρτοφυλάκιο που δε θα μπορεί να διαχειριστεί. Πολλοί βλέπουν το Σ.Δ.Π. ως την επιβολή ενός νέου τρόπου λειτουργίας που δε θα ταιριάζει με την επιχείρηση τους, είναι όμως έτσι;

Ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 δεν πρέπει να αλλάζει συνολικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο πιθανά να καλύπτει ορισμένες από τις απαιτήσεις του προτύπου, ακόμη και αν δε διαθέτουν τη σχετική τεκμηρίωση. Σκοπός ενός συστήματος ISO 9001 δεν είναι να επιβάλλει μια εντελώς διαφορετική διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών ή να επιβάλλει στον επιχειρηματία να αλλάξει όλες τις διαδικασίες του.

Παράλληλα όμως, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 πρέπει να στηρίζει τη διοίκηση ώστε να ελέγχει καλύτερα την επιχείρηση, αποκαλύπτοντας τι συμβαίνει σήμερα και τι πρέπει να εφαρμόζεται. Όλες οι απαιτήσεις του προτύπου πρέπει να υλοποιούνται με προσήλωση από όλους. Επίσης, το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας αρχικά πρέπει να στηρίζεται σε διαδικασίες που ήδη τηρούνται και οι οποίες μπορεί και πρέπει να βελτιωθούν.

Η βασική φιλοσοφία του ISO 9001 είναι:

«Δεν αρκεί να ικανοποιούνται οι τρέχουσες απαιτήσεις των πελατών, αλλά και οι μελλοντικές!»

Μια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από την εφαρμογή ενός συστήματος ISO 9001 αφού αυτό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, καθώς και τη συνολική απόδοση της:

✓  Βοηθάει στην ομαλή ροή των εργασιών της επιχείρησης

✓  Βελτιώνει τις σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές

✓  Βελτιώνει την εσωτερική επικοινωνία

✓  Αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, τώρα υπάρχει δίπλα σας ένας πιστοποιημένος σύμβουλος

Χριστίνα Καλογεροπούλου

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Αρ. Πιστ. 7415