Τι είναι η ΕΚΕ;

Η εθελοντική δέσμευση διαφόρων επιχειρήσεων σε στρατηγικές που ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες  και εκφράζονται έμπρακτα μέσα από στοχευμένες δράσεις που αφορούν διάφορους τομείς.

Η ΕΚΕ αποτελεί ΕΠΙΛΟΓΗ της εκάστοτε επιχείρησης και αφορά όλους όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της.  Άρα, βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της είναι:

 • Οι εργαζόμενοι
 • Οι τελικοί καταναλωτές
 • Η τοπική κοινωνία
 • Οι συνεργάτες
 • Το περιβάλλον
 • Οι δημόσιες αρχές
 • Τα ΜΜΕ

 

 

Η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη ΔΕΝ είναι θέμα κόστους!

 

Είναι θέμα αντίληψης των δυνατοτήτων μιας επιχείρησης και ικανότητας εφαρμογής ποικίλων  δράσεων με σκοπό την εναπόθεση  προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Το πρότυπο είναι ένας «οδηγός που βοηθά τους οργανισμούς να ενσωματώνουν την κοινωνική ευθύνη στις αξίες και στις πρακτικές τους» ή ένα «έγγραφο αναφοράς που παρέχει καθοδήγηση για την κοινωνική ευθύνη».
Βασικοί άξονες εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ είναι:

 

 1. Το ανθρώπινο δυναμικό
 2. Το περιβάλλον
 3. Το επιχειρηματικό περιβάλλον
 4. Η κοινωνία