Από 1/3/2013 έχει προκύψει εκ νέου θέμα Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για πολλές επιχειρήσεις επαγγελματιών.  Όπως είναι γνωστό, κάθε επιχείρηση η οποία απασχολεί προσωπικό, καταθέτει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας , «Κατάσταση Προσωπικού και Ωρών Εργασίας» μέσα στην oποία αναγράφεται και ο Τεχνικός Ασφαλείας.

Η κατάσταση κατατίθεται στις εξής περιπτώσεις :

 • Για κάθε νέα πρόσληψη,
 • Για κάθε μεταβολή μισθού , ωραρίου , λοιπών δεδομένων,
 • Καθώς και η ετήσια κατάσταση η οποία κατατίθεται από 15/9 έως 15/11 του κάθε έτους.

Η Κατάσταση πέρα των λοιπών δεδομένων , αναφέρει υποχρεωτικά και τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης δικαιολογητικών Τ.A. στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας).
Επειδή από 1/3/2013, η κατάθεση της κατάστασης, θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, σε περίπτωση που δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία και αυτά του Τ.Α, δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατάθεσή της.

Μη κατάθεση της Κατάστασης, επιφέρει (ανά Κατάσταση) υψηλά πρόστιμά της τάξης των 1.500,00 ευρώ και άνω.
Για το λόγο αυτό, αν στην επιχείρηση, δηλώνεται ο εργοδότης ή άλλο πρόσωπο ως Τεχνικός Ασφαλείας και δεν έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά του στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας πρέπει να το πράξει άμεσα. Εφόσον ο εργοδότης δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι Τεχνικός Ασφαλείας όπως το απαιτεί ο νόμος τότε οι επιχειρήσεις πρέπει να προσλάβουν εξωτερικό Τεχνικό Ασφαλείας.

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται, διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν Τεχνικός Ασφαλείας, είναι ο εργοδότης ή υπάλληλος της Επιχείρησης ή εξωτερικός συνεργάτης.

Τα ίδια ισχύουν και για τον Ιατρό εργασίας, σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να τον απασχολεί.
Βασικά στοιχεία πληροφόρησης

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Ν 3850/2010).

Άσκηση Τεχνικού Ασφαλείας από τον ίδιο τον εργοδότη

Ο εργοδότης μπορεί και αυτός να είναι Τεχνικός Ασφαλείας στην επιχείρησή του κάτω από προϋποθέσεις:

 • Για την Γ΄ Κατηγορία επικινδυνότητας (λιανικό Εμπόριο χωρίς επικίνδυνα υλικά, υπηρεσίες κ.α.) η υποχρέωση του εργοδότη είναι να περάσει σεμινάριο 10 ωρών. (Νόμος 3144/ – ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) Άρθρο 9. Παράγραφος 5)
 • Για τη Β΄ Κατηγορία επικινδυνότητας (πρατήρια καυσίμων, χημικά, βιοτεχνίες κλπ) ισχύουν τα εξής:  (Νόμος 3144/2003 – ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003 – Άρθρο 9. Παράγραφος 6)

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β του άρθρου 2 του Π.Δ. 294/1988 και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του µε την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα µε τα άρθρα 13 του Ν. 1568/1985 και 6 του Π.Δ. 17/1996 και εφόσον είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης του.

Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του µε την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα µε τα άρθρα 13 του Ν. 1568/1985 και 6 του Π.Δ. 17/1996 και εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας.

Η σύμβαση πρόσληψης του ΤΑ γίνεται εγγράφως και αντίγραφό της κοινοποιείται από τον εργοδότη στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας. Στην περίπτωση που ο ΤΑ είναι εργαζόμενος της επιχείρησης, η αναγγελία ανάθεσης των καθηκόντων του συνοδεύεται απαραίτητα από δήλωση αποδοχής.

Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων ΤΑ σε εξωτερικό συνεργάτη ή ΕΞΥΠΠ, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τη γραπτή μεταξύ τους σύμβαση.

Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει την επάρκεια υποδομής και το νομότυπο της σύμβασης του ΤΑ.
O ΤΑ έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. (άρθρο 7, παρ. 4 του Ν. 1568/85).

Να θυμάστε πάντοτε ότι Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία σημαίνει:

 • Παραγωγικότητα
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Αποφυγή προστίμων
 • Κοινωνική ευθύνη
 • Μειωμένους χαμένους χρόνους
 • Μειωμένες ζημιές σε περιουσία
 • Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
 • Καλό όνομα στην αγορά
 • Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
 • Μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης
 • Καλύτερη ποιότητα ζωής

Να θυμάστε πάντοτε ότι Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία προϋποθέτει:

 • Δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών
 • Συλλογική προσπάθεια
 • Συνεχή προσπάθεια και συνεχή βελτίωση της επίδοσης τους Συστήματος
 • Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία αφορά τον κάθε ένα από εμάς, την επιχείρηση, τον εργαζόμενο, την οικογένεια μας, την κοινωνία μας.
Είναι ευθύνη όλων, είναι δική μας ευθύνη. Για μας, την οικογένεια μας, για την ποιότητα της ζωής μας και για το κοινωνικό σύνολο.