Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις

  • Δημιουργία οδηγών ορθής πρακτικής & διαφόρων εγχειριδίων
  • Σύνταξη κανονισμών λειτουργίας
  • Φάκελοι πιστοποίησης προϊόντων - σήμανση CE
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση
  • Μελέτες περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Αδειοδοτήσεων
  • Μελέτες Διαχείρισης – Διάθεσης Αποβλήτων
  • Διαχείριση Κρίσεων
  • Επιχειρησιακή συνέπεια
  • Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα