Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις

Δημιουργία οδηγών ορθής πρακτικής & διαφόρων εγχειριδίων
Φάκελοι πιστοποίησης προϊόντων - σήμανση CE
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση
Μελέτες περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Αδειοδοτήσεων
Μελέτες Διαχείρισης – Διάθεσης Αποβλήτων
Διαχείριση Κρίσεων
Επιχειρησιακή συνέπεια
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Αδειούχος χειριστής Κλαρκ

  • -Επίβλεψη
  • -Εκπαίδευση

Σύνταξη κανονισμών λειτουργίας

  • Κανονισμοί Υγειονομικών πρωτοκόλλων για επιχειρήσεις όλων των ειδών
    Εγχειρίδια λειτουργίας κουζίνας εστιατορίου, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829 (ΦΕΚ 2161/Τ.Β/23.06.2017)
  • Κανονισμοί «Ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την Υ.Α. 1348 & τον MDR
  • Κανονισμοί λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής πίεσης, χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/05 & ΚΥΑ 17230/671/05
  • Κανονισμοί λειτουργίας Κέντρου επανελέγχου δοχείων πίεσης μετά ραφής εκ χάλυβος – Πυροσβεστήρων