ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ!

Οι επιχειρήσεις τροφίμων, σήμερα, τον 21ο αιώνα, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονοτεχνικού περιβάλλοντος. Νέες αγορές αναπτύσσονται σε σύντομο χρόνο, ενώ παράλληλα οι πελάτες-καταναλωτές αυξάνουν τόσο τις προσδοκίες όσο και τις απαιτήσεις που έχουν για τα προϊόντα που καταναλώνουν. Προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, πολλές επιχειρήσεις, κατέφυγαν στο να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ορισμένες κοινά αποδεκτές μεθόδους παραγωγής – επεξεργασίας – συσκευασίας – αποθήκευσης – διανομής – εξαγωγής τροφίμων.
Το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή αλλιώς Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, είναι μια προληπτική μέθοδος που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και ποτών που παράγει μια επιχείρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης.
Η εφαρμογή του HACCP είναι υποχρεωτική και στη χώρα μας, βάσει της Eυρωπαϊκής Oδηγίας 93/43/ΕΟΚ και της Κ.Υ.Α. 487 & της Υ.Α. 15523 και υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά να εφαρμόζουν τεκμηριωμένο (γραπτό) HACCP.
Αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της εφαρμογής ενός διεθνώς αποδεκτού προτύπου διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων από μία επιχείρηση είναι, όχι μόνο η παραγωγή ασφαλών τροφίμων σχεδόν αποκλειστικά, αλλά παράλληλα η διασφάλιση ότι ελαχιστοποιούνται τυχόν απώλειες και οικονομικές ζημιές και προφυλάσσεται το κύρος της επιχείρησης. Επίσης κάθε προμηθευτής της επιχείρησης που εφαρμόζει το κοινά αποδεκτό σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, όπως ένας προμηθευτής που είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, παρέχει υψηλής ποιότητας ασφαλή προϊόντα.
Παράλληλα η εφαρμογή των αρχών του HACCP συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας και του αισθήματος της ασφάλειας, όπως τα αντιλαμβάνονται οι πελάτες, ενώ το σήμα της Πιστοποίησης προσδίδει αναγνωρισιμότητα και ευκολία διάθεσης των προϊόντων στην εγχώρια αγορά, αλλά και καταξίωση στο περιβάλλον των εξαγωγών.
Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων.Η αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων HACCP εξασφαλίζει την ελάττωση της απόρριψης και καταστροφής προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση 2200των οικονομικών απωλειών και στην αύξηση των πωλήσεων. Ταυτόχρονα μπορεί να βοηθήσει στην όλη οργάνωση μίας επιχείρησης, καθορίζοντας τις υπευθυνότητες του προσωπικού και εγκαθιστώντας τεκμηριωμένες διαδικασίες διασφάλισης της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων.

Οι λόγοι που συνήθως υπαγορεύουν την οργάνωση μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες.
1. Σε εσωτερικούς ή καλύτερα ενδοεπιχειρησιακούς λόγους, όπως, για παράδειγμα, η μείωση του κόστους επανακατεργασίας των ελαττωματικών προϊόντων με επακόλουθο τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.
2. Σε εξωτερικούς λόγους, όπως η μείωση των επιστρεφόμενων προϊόντων, η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς τα έξω, η διαφοροποίηση των προϊόντων της με την υιοθέτηση μιας τεκμηριωμένης στρατηγικής ασφάλειας των τροφίμων.

Για την καλύτερη οργάνωση μιας επιχείρησης ώστε να βελτιώσει την ασφάλεια των τροφίμων της, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει αναπτύξει το πρότυπο ISO 22000. Με την εφαρμογή του προτύπου αυτού, η κατοχύρωση της ασφάλειας του τροφίμου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση τυποποιημένων διαδικασιών παραγωγής, οι οποίες έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, την αναδιοργάνωση της επιχείρησης με την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής, τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων και την εκπαίδευση του προσωπικού της.
Μεγάλη μερίδα επαγγελματιών θεωρεί ότι η πιστοποίηση δεν αφορά τη δική του επιχείρηση. Αυτή η άποψη έχει δημιουργηθεί λόγω σοβαρής έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζει κανείς τους λόγους εφαρμογής ενός Σ.Δ.Α.Τ.
Η εφαρμογή ενός Σ.Δ.Α.Τ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 μπορεί να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πελατών της καθώς και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, των τελικών καταναλωτών των προϊόντων της και της κοινωνίας γενικότερα, δημιουργώντας μια ισχυρή εταιρική εικόνα. Επιπλέον, ένα σωστά οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να αποφύγει βαριά πρόστιμα.
Πολλοί βλέπουν το Σ.Δ.Α.Τ. ως την επιβολή ενός νέου τρόπου λειτουργίας που δε θα ταιριάζει στην επιχείρηση τους, είναι όμως έτσι;
Ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 δεν πρέπει να αλλάζει συνολικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Σκοπός ενός συστήματος ISO 22000 δεν είναι να επιβάλλει μια εντελώς διαφορετική διαχείριση των παραγωγικών λειτουργιών ή να επιβάλλει στον επιχειρηματία να αλλάξει όλες τις διαδικασίες του. Όμως, η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 πρέπει να στηρίζει τη διοίκηση ώστε να ελέγχει καλύτερα την παραγωγή, να διασφαλίζει την ικανότητα να ελεγχθούν οι κίνδυνοι ασφάλειας τροφίμων, αποκαλύπτοντας τι συμβαίνει σήμερα και τι πρέπει να εφαρμόζεται. Το Σ.Δ.Α.Τ. στηρίζεται σε επτά βασικές αρχές:
1. Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων (Hazard Analysis) και αξιολόγηση τους
2. Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs)
3. Καθορισμός κρίσιμων ορίων για τα CCPs
4. Παρακολούθηση των CCPs και των κρίσιμων ορίων τους.
5. Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών για τυχόν αποκλίσεις
6. Τήρηση διαδικασιών επαλήθευσης
7. Τήρηση τεκμηρίωσης

Ο έλεγχος εφαρμογής του HACCP σύμφωνα με το νόμο, γίνεται από τον ΕΦΕΤ., ο οποίος σε περιπτώσεις παραβάσεων προτείνει την επιβολή προστίμων, την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, τώρα υπάρχει δίπλα σας ένας πιστοποιημένος σύμβουλος

Χριστίνα Καλογεροπούλου
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Αρ. Πιστ. 7564