Υποχρεωτική εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων

Υ.Α. 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων.
Τα προγράμματα εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρία επίπεδα.
Προγράμματα επιπέδου 1
Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Ελάχιστη διάρκεια :10 ώρες.  Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως περιγράφεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1.
Προγράμματα επιπέδου 2
Αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών επιχειρήσεων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. β της ΥΑ).
Ελάχιστη διάρκεια : 20 ώρες.  Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως περιγράφεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  – ΕΠΙΠΕΔΟ 2.
Προγράμματα επιπέδου 3
Αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. γ της ΥΑ).

Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Εστίασης & Αναψυχής

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής:
Σύμφωνα με την Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 και την Κοινοτική Νομοθεσία όλα τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να οργανώσουν σύστημα αυτοελέγχου (μέρος του HACCP).
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω αρχεία σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
1. Αρχείο Προσωπικού
2. Αρχείο Καθαρισμού – Απολύμανσης
3. Αρχείο Απεντόμωσης – Μυοκτονίας
4. Αρχείο Νερού
5. Αρχείο Θερμοκρασιών
6. Αρχείο Ιχνηλασιμότητας (Πρώτων Υλών και Προμηθευτών)
7. Τον Οδηγό Υγιεινής που αντιστοιχεί στο είδος της επιχείρησης

Νέες Υγειονομικές Διατάξεις

Υγειονομική Διάταξη:
Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797 (ΦΕΚ 1999/11-04-2012) : Πιστοποιητικά Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
Υγειονομική Διάταξη:
Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ.Β/ 8-10-2012) : Υγειονομικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών

ΦΕΚ 3007/Τ.Β/ 13.11.2013 : Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ: Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ.Β/ 8-10-2012)

Εγκύκλιος:
2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476/14-1-13 : Παροχή Οδηγιών για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ.Β/ 8-10-2012)