ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ


ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ

Οι επιχειρήσεις, σήμερα, τον 21ο αιώνα, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονοτεχνικού περιβάλλοντος. Νέες αγορές αναπτύσσονται σε σύντομο χρόνο, ενώ παράλληλα οι πελάτες-καταναλωτές αυξάνουν τόσο τις προσδοκίες όσο και τις απαιτήσεις που έχουν για τα προϊόντα που καταναλώνουν.

Το OHSAS (Occupational Health Safety Assessment System) είναι ένα σύστημα διαχείρισης που σκοπό έχει την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων που απασχολεί μια επιχείρηση σε όλα τα τμήματά της. Αποτελεί μια εσωτερική αναδιάρθρωση της επιχείρησης και ευαισθητοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε θέματα ΥΑΕ.

Αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της εφαρμογής ενός διεθνώς αποδεκτού προτύπου διαχείρισης της ΥΑΕ των εργαζομένων από μία επιχείρηση είναι, όχι μόνο η ασφαλής λειτουργία της παραγωγής σχεδόν αποκλειστικά, αλλά παράλληλα η διασφάλιση ότι ελαχιστοποιούνται τυχόν απώλειες και οικονομικές ζημιές και προφυλάσσεται το κύρος της επιχείρησης, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι αποδίδουν περισσότερο, χάρις στο ανεπτυγμένο αίσθημα ασφάλειας που έχει δημιουργηθεί.

Οι λόγοι που συνήθως υπαγορεύουν την οργάνωση μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001 μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες.

  1. Σε εσωτερικούς ή καλύτερα ενδοεπιχειρησιακούς λόγους, όπως, για παράδειγμα, η μείωση του κόστους σε θέματα ΥΑΕ του προσωπικού με επακόλουθο τη μείωση του χρόνου και του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.

  2. Σε εξωτερικούς λόγους, όπως η αποφυγή προστίμων της επιχείρησης σε περίπτωση ατυχήματος και η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς τα έξω.

Η συμβολή του συγκεκριμένου προτύπου έχει σαν πρωταρχικό στόχο την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και πετυχαίνει άμεσα και αποτελεσματικά την εναρμόνιση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του είναι ότι μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και της συνεχούς ενημέρωσης- εκπαίδευσης του, αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Εφαρμόζοντας ένα σύστημα διαχείρισης ΥΑΕ, παρατηρείται στην επιχείρηση μείωση των επαγγελματικών κινδύνων, η οποία συνεπάγεται τη μείωση των ατυχημάτων και κατά συνέπεια των χαμένων ανθρωποωρών. Παράλληλα αυξάνεται η ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίζει τυχόν έκτακτα περιστατικά.

Πολλές φορές ειδικά μέσα ατομικής προστασίας μπορεί να απαιτούνται για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. Άλλες φορές ο χώρος πρέπει να έχει ειδική σήμανση. Σημαντικοί μπορεί επίσης να είναι οι κίνδυνοι για την ψυχική υγεία ή οι παρενέργειες του συνδρόμου Mobbing.

Μέσω μιας μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, ο επιχειρηματίας κατανοεί τους κινδύνους που ενέχονται στο χώρο εργασίας και μπορεί να τους αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ανεξαρτήτως του όγκου του προσωπικού ή της προηγούμενης εμπειρίας του.

Αξίζει να σημειωθεί πως βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος υγείας & ασφάλειας εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001, είναι η εταιρία να διαθέτει την κατάλληλη γραπτή εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται από τον Σύμβουλο για την εγκατάσταση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ) κατά OHSAS 18001,έχει ως ακολούθως:

  1. Διαγνωστική μελέτη- Ανάλυση νομοθεσίας- Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

  2. Συγγραφή τεκμηρίωσης συστήματος

  3. Εκπαίδευση προσωπικού

  4. Εφαρμογή του συστήματος

  5. Εσωτερικές επιθεωρήσεις- Πιστοποίηση συστήματος

Για να εφαρμόσει το πρότυπο OHSAS κάθε επιχείρηση πρέπει να συμμορφούται με την εγχώρια νομοθεσία, δηλαδή να διαθέτει:

  • Τεχνικό Ασφάλειας, καταρτισμένο σε θέματα ΥΑΕ

  • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, τώρα υπάρχει δίπλα σας ένας πιστοποιημένος σύμβουλος

Χριστίνα Καλογεροπούλου

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ