ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΕ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP.

Νέα υγειονομική διάταξη
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161 23/06/2017):
Υγειονομικοί όροι & προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών & άλλες διατάξεις
- Εισάγει την ένοια επιπέδου κινδύνου και κατηγοριοποιεί σαφώς τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Καταργεί τις διατάξεις: Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ.Β/ 8-10-2012) και τη διόρθωσή της
ΦΕΚ 3007/Τ.Β/ 13.11.2012
Υγειονομική Διάταξη:
Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797 (ΦΕΚ 1999/11-04-2012) : Πιστοποιητικά Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
Υγειονομική Διάταξη:
Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ.Β/ 8-10-2012) : Υγειονομικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών

ΦΕΚ 3007/Τ.Β/ 13.11.2013 : Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ: Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ.Β/ 8-10-2012)

Εγκύκλιος:
2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476/14-1-13 : Παροχή Οδηγιών για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ.Β/ 8-10-2012)
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής:
Σύμφωνα με την Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 και την Κοινοτική Νομοθεσία όλα τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να οργανώσουν σύστημα αυτοελέγχου (μέρος του HACCP).
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω αρχεία σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
1. Αρχείο Προσωπικού
2. Αρχείο Καθαρισμού – Απολύμανσης
3. Αρχείο Απεντόμωσης – Μυοκτονίας
4. Αρχείο Νερού
5. Αρχείο Θερμοκρασιών
6. Αρχείο Ιχνηλασιμότητας (Πρώτων Υλών και Προμηθευτών)
7. Τον Οδηγό Υγιεινής που αντιστοιχεί στο είδος της επιχείρησης
Υ.Α. 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρία επίπεδα.

Προγράμματα επιπέδου 1
Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Ελάχιστη διάρκεια :10 ώρες. Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως περιγράφεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1
Προγράμματα επιπέδου 2
Αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών επιχειρήσεων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. β της ΥΑ).
Ελάχιστη διάρκεια : 20 ώρες. Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως περιγράφεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 2.
Προγράμματα επιπέδου 3
Αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. γ της ΥΑ).
Ν 3850/2010
- Ν 3850/2010: Υποχρεωτική η απασχόληση Τ.Α. σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό
Ν 4276 ΦΕΚ Α155 30/07/14
- Ν 4276 ΦΕΚ Α155 30/07/14: Κατάταξη Τουριστικών καταλυμάτων
σε αστέρια και κλειδιά έως 31.12.2017 και Υ.Α. 219, ΦΕΚ 14Β 12.01.2015, Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης
α) Ξενοδοχεία : Υ.Α. 21, ΦΕΚ 10Β 09.01.2015 Υ.Α. 19102, ΦΕΚ 3387Β 20.10.2016
β) Camping: Υ.Α. 14129, ΦΕΚ 1476Β 14.07.2015
γ) ΕΕΔΔ: Υ.Α. 21185 ΦΕΚ 2840Β 22.10.2014 & Υ.Α. 91 ΦΕΚ 69Β 16.01.2015
Υ.Α. 21662 ΦΕΚ 4242Β 05/12/2017
Υ.Α. 21662 ΦΕΚ 4242Β 05/12/2017: Παράταση κατάταξης
τουριστικών καταλυμάτων έως 31/12/2018