Στάδια ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ISO

  • Ανάλυση του συστήματος
  • Εκπόνηση της μελέτης
  • Σύνταξη εγχειριδίου
  • Εγκατάσταση συστήματος
  • Επαλήθευση συστήματος
  • Εκπαίδευση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του πελάτη